Pribatutasun politika

Pribatutasun politika

Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren (EB 679/2016 Erregelamendua) 13. artikuluarekin eta Datu Pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 2018/3 Lege Organikoaren 11.artikuluarekin bat, ARIZMENDI IKASTOLA-k honako informazio hau ematen du kontsultak egin edo informazio eskatzen duten pertsonen inguruko datu pertsonalen tratamenduaren inguruan.

Nor da zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna?

 • Arduradunaren nortasuna: ARIZMENDI IKASTOLA

 • IFZ: F-20679387

 • Posta helbidea: Otalora lizentziaduna, 8; 20500 ARRASATE – Gipuzkoa.

 • Tel: 943 77 20 25

 • Helbide elektronikoa: arizmendi@arizmendi.eus

 • Datuak Babesteko Ordezkaria:

Zein helbururekin erabiltzen ditugu zure datu pertsonalak? 

Zure datu pertsonalak, kasuaren arabera, inprimaki, mezu eta bestelako dokumentuetan agertzen den lehen informazio geruzako testuaren arabera, honetarako erabiltzen ditugu:

 • Jasotako kontsulta eta informazio eskaera kudeatu eta erantzuteko.

 • Kexa eta iradokizunen kudeaketa aurrera eramateko.

 • CV eta lan-poltsaren kudeaketa.

 • Gure aktibitateei buruzko informazioa eskaintzeko.

 • Gure kontratu edo aurre-kontratu harremanaren kudeaketa kontable, fiskal eta administratiborako.

Zenbat denboran mantentzen ditugu zure datu pertsonalak?

Emandako datu pertsonalak jaso ziren helburua betetzeko behar adina denboran mantenduko dira eta baita datu horien helburu eta tratamendutik eratorri litezkeen balizko ardurak zehazteko ere.

Zein da zure datu pertsonalen tratamendurako legitimazioa?

 • Zure datu pertsonalen tratamendurako legezko oinarria kontsulta egin edo informazioa eskatzen duen interesdunak helburu jakin baterako edo hainbatetarako ematen duen onarpenean dago.
 • Zure datu pertsonalak ematea beharrezkoa da kontsulta edo eskaera erantzuteko.
 • Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoak asetzea, hornitzaileetan edo balizko hornitzaileetan zerbitzuak ematen dituzten kontaktuko pertsonen datu pertsonalen tratamenduari dagokionean

Zein hartzaileri komunikatzen zaizkio zure datu pertsonalak?

Zure datu pertsonalak ez zaizkie hirugarrenei emango, legezko betebeharrik ezean.

Zein dira zure eskubideak, datuak ematen dizkiguzunean?

ARIZMENDI IKASTOLA-ra zuzendutako aurrez aipaturiko posta helbidera idatzi bat bidaliz edo  arizmendi@arizmendi.eus -ra mezu elektroniko bat idatziz, zure datu pertsonalenei dagokionez, datu babesaren araudiak ezartzen dituen egoera eta baldintzekin bat honako eskubideak dituzu:

 • Sarrera edo irispide eskubidea: zure datu pertsonalak Ikastolaren eskutik tratatzen ari diren edo ez ezagutzeko.

 • Zuzentzeko eskubidea: zehatzak ez diren datuak zuzentzeko.

 • Ezerezteko eskubidea: zure datu pertsonalak ezerezteko, besteak beste, datu horiek jasoak izan ziren helburua betetzeko jada beharrezkoak ez diren kasuetan.

 • Aurka egiteko eskubidea: egoera jakin batzuetan eta zure kasu berezi bat dela eta, zure datu pertsonalen tratamenduaren aurka egin ahal izango duzu; kasu horietan, datuak tratatzeari utziko diogu, premiazko arrazoi legitimoetan edota balizko erreklamazioak egin edota horien aurreko defentsa kasuetan salbu.

 • Tratamendua mugatzeko eskubidea: egoera jakin batzuetan, zure datuen erabilera mugatzeko. Kasu horietan, ARIZMENDI IKASTOLA-k erreklamazioak egin edota horien aurreko defentsarako soilik gordeko ditu.

 • Datuak transferitzeko eskubidea: Zure datuen tratamendua baimendua den eta onarpenean edo kontratu baten exekuzioan oinarritua dagoen kasuetan ere eskubidea izango duzu eman dizkiguzun datuak modu antolatuan, ohiko erabilera eta irakurketa mekanikodun formatuan jasotzeko, baita horiek beste arduradun bati transmititzeko eskatzeko ere.

 • Aurretiaz emandako adostasuna edozein momentutan ezeztatzeko eskubidea.

Edozein kasutan zure eskubideak egikaritzeko orduan zure nortasuna egiaztatu beharko duzu. Era berean, Datuak Babesteko Espainiako Agentzian erreklamazio bat aurkezteko eskubidea izango duzu, bereziki zure eskubideak gauzatzerakoan ez bazara ados geratu. 


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adelante, RGPD), y con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los Derechos digitales,  ARIZMENDI IKASTOLA facilita la siguiente información en relación al tratamiento de los datos personales de personas que realizan consultas o solicitan información.

¿Quién es el Responsable del tratamiento de sus datos personales?

 • Identidad del responsable: ARIZMENDI IKASTOLA
 • IFZ: F-20679387
 • Dirección postal: Otalora lizentziaduna, 8; 20500 ARRASATE – Gipuzkoa
 • Teléfono: 943 77 20 25
 • Correo electrónico: arizmendi@arizmendi.eus

 

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos personales?

 • La base legal para el tratamiento de sus datos personales es el consentimiento del interesado que realiza la consulta o solicita información, para uno o varios fines específicos.
 • La comunicación de sus datos personales es necesaria para atender la consulta o solicitud.
 • La satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento en lo que respecta al tratamiento de los datos de las personas de contacto que presten servicios en los proveedores o potenciales proveedores.

¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?

Sus datos personales no se cederán a terceros, salvo obligación legal.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos personales?

 • En relación a sus datos personales, Ud. tiene derecho a obtener confirmación sobre si ARIZMENDI IKASTOLA está tratando sus datos personales o no, así como a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, a solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
 • Además, en determinadas circunstancias Ud. podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso ARIZMENDI IKASTOLA únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Igualmente, en determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, podrá Ud. oponerse al tratamiento de sus datos personales, en cuyo caso dejaremos de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
 • Cuando el tratamiento de sus datos sea automatizado y esté basado en el consentimiento o la ejecución de un contrato, tendrá también derecho a recibir los datos personales que nos haya facilitado en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, así como a solicitar su transmisión a otro responsable.
 • Para ejercitar cualquiera de los derechos indicados, puede Ud. dirigirse por escrito a la atención de ARIZMENDI IKASTOLA en la dirección postal o electrónica anteriormente indicada. En todo caso, deberá acompañar a la solicitud copia de su DNI para acreditar su identidad.
 • En todo caso, deberá acreditar su identidad en el ejercicio de sus derechos. Asimismo, tendrá derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, especialmente en caso de desacuerdo en el ejercicio de sus derechos.